CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

40 Years have come... 52 million have gone...


40 Năm Đã Qua

52 Triệu Trẻ Em Đã Bị Giết 

Người Việt Chúng Ta Cứ Im Lặng Sao?

Xin xem video dưới đây


Life March 2015 with

Most Rev. Shelton Fabre

Bishop of Houma- Thibodaux

   LIFE - Quyền Sống   ***  Human Right - Nhân Quyền