CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

Thưa Ba Má:

Trong hình là mười đứa cháu tuyệt vời của con và các cha mẹ tuyệt hảo của chúng.  Xin Ba Má cầu nguyện cho các cháu của Ba Má biết sâu sắc hơn sự liên hệ với Thiên Chúa và biết đào tạo con cái trong đức tin.

Co trai của Ba Má.

Chu Văn Hùng.

Letter to Heaven - Thư Gửi Lên Thiên Đàng