CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

"X" mark is Hung "Andy" Van Chu, Cursillo Class 1971, in Xuan-Loc Diocese, Vietnam. 

Pope Francis

to Cursillo Movement:  


"You have not proselytized... and this is a virtue. The Church doesn't grow through proselytism but rather through testimony.” 


CURSILLO ON EWTN 
The first of two episodes, "Cursillo, Its Origins, Mentality, and Purpose",  was broadcast on EWTN's The Church Universal program on March 8, 2015.  

Transforming the World

Cursillo Có Phải Là Một Biến Cố Không?


Cursillo không phải là một biến cố trong đời chúng ta, nhưng đó là phương tiện, phương cách, và là hình thức để đoan chắc rằng cuộc đời chúng ta là một biến cố.

The Cursillo is not an event in our life, but rather the means, the way, and the form to assure that our life is an event.


Cursillo Có Phải Là

Một Cấu Trúc hay Hội Đoàn Không?


Cursillo không phải là một cấu trúc hay một hội đoàn.  "Chúa đã không nhập thế trong một cấu trúc hay một đoàn thể.  Chúa đến bằng cách trở nên một con người".

The Cursillo Movement is neither a structure nor an organization. “God did not become a structure, He became man” (Eduardo Bonnín)
 


Index - Mục Lục


  • Is Cursillo an Event? Cursillo có phải là một biến cố không? (trong trang này)
  • Is Cursillo an Organization?  Cursillo có phải là một tổ chức không? (trong trang này)
  • Cursillo Movement: What is it? 
  • Cursillo là gì vậy?
  • Transforming the World
  • Biến Đổi Thế Giới (Hình, trong trang này)  • Cursillo Monthly Newsletters

        Bản Tin Hàng Tháng

          - Vietnamese (đã link, mời vào đọc)

          - English (ready)


  • National Cursillo (The United States)

        Trang Web Cursillo Hoa Kỳ

          - Vietnamese (đã link, mời vào đọc)
          - English 
(ready)  Các Link Cursillo Qúy Mến Khác


Nếu qúy bạn có đề nghị,

hay lời yêu cầu, để trang

này hữu ích hơn, xin

vui lòng cho biết.

Xin cho biết các link khác.