CURSILLO

 Movement

Nỗi Lòng II
                         
Gươm đàn góp sức quảy sang sông
Hỏi bến: thuyền đây, lái vẫn không
Đất Việt điêu tàn thương vạn lý
Dân Nam oán khổ lụy sông Hồng
Anh hùng chí cả người đâu tá?
Bán tổ buôn dân chợ vẫn đông!
Luyện chí mài gươm tìm cuộc thế
Xoay giòng đổi nước, đục nên trong


Chu Văn Hùng
Metairie, Louisiana, 1983

(Hoạ vận bài Nỗi Lòng của Chí-Sỹ Ngô Đình Diệm)

Nỗi Lòng

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không!
Xe muối nặng nề thân Vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong?


Ngô Đình Diệm
Lakewood, New Jersey, 1953

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

Năm Mươi Năm Nhìn Lại (1963-2013)


Tổng Thống John F. Kennedy

và

Tổng Thống Ngô Đình Diệm


Ngày 2/11/1963, TT Ngô Đình Diệm bị tử sát tại Sàigon.  Ngày 22/11/1963, TT John F. Kennedy bị tử sát tại Dallas. 


Hai cuộc tử sát cách nhau 20 ngày đó, đều do một số người Mỹ, cùng tay sai, thiển cận và độc ác, chủ mưu.  Từ điểm lịch sử đen tối đó, nước Mỹ đã đi từng bước sai lầm, nặng nề và trực tiếp, tham dự vào cuộc chiến Việt-Nam.  Làm cho Miền Nam mất dần chủ quyền, mất dần chính nghĩa, và mất dần hậu thuẫn của người dân chất phác.  


Hậu qủa, đau thương và không thể tránh được, đã đến cho Miền Nam Việt Nam vào ngày 30/4/1975. 

Chu Văn Hùng